Medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane


Cu toate acestea, deoarece unele substanțe, conținute în produsele medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediul înconjurător, se pot acorda derogări de la această cerință generală, în conformitate cu articolul 67 primul paragraf litera aa.

Aceste derogări nu aduc atingere aplicării altor dispoziții de la primul și al treilea paragraf din articolul menționat.

medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane

Pe de altă parte, nu ar trebui să fie posibilă acordarea unei derogări pentru produsele care prezintă un profil de farmacovigilență nefavorabil sau care dăunează mediului. Prin urmare, produsele ale căror calitate, siguranță și eficacitate nu pot fi garantate decât atunci când sunt depozitate în condiții speciale, nu ar trebui să beneficieze de o derogare.

Eskazole, 400 mg, comprimate

Articolul 3 1    Atunci când statele membre decid să prevadă acordarea de derogări în temeiul prezentei directive, acestea adresează o notificare Comisiei în acest sens. Articolul 4 1    În termen de șase luni de la notificarea menționată la articolul 3, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane

Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele actelor respective și un tabel de corespondență între actele respective medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane prezenta directivă. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 5 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie

medicamente antihelmintice pentru efecte secundare umane